Mogelijke aanmeldingen voor een belevingsonderzoek

Kinderen en jongeren hebben, net als volwassenen, een interne leefwereld vol gedachten, gevoelens, ervaringen en herinneringen. Het feit dat ze talig en cognitief nog volop in ontwikkeling zijn, zorgt ervoor dat ze persoonlijke problemen moeilijker kunnen uiten dan volwassenen. Wanneer het echter nodig is om een duidelijker beeld te krijgen op de interne leefwereld van een kind of jongere, omdat de omgeving zich zorgen maakt om zijn/haar welbevinden of ontwikkeling, kan het aangewezen zijn om een belevingsonderzoek te doen.  Ook wanneer ouders opzoek zijn naar kindspecifieke adviezen of wanneer ze de toestand van hun gezin onder de loep willen nemen, is een belevingsonderzoek aangewezen.

Concreet kan een belevingsonderzoek aangewezen zijn in verschillende contexten: bij gedragsproblemen, contextuele problemen, emotionele problemen, sociale problemen, enz. Een belevingsonderzoek kan hierbij op zichzelf staan of kan aanleiding geven tot verdere begeleiding en opvolging.
Ook gescheiden gezinnen doen vaak een aanmelding voor een vrijwillig belevingsonderzoek om na te gaan welke impact de scheiding heeft op de kinderen.

Een belevingsonderzoek kan vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Hoe verloopt de aanmelding?

Een vrijwillig belevingsonderzoek wordt aangevraagd door één of beide ouders wanneer deze zich zorgen maakt/maken rond het welbevinden van hun kinderen. U maakt telefonisch een afspraak voor een intakegesprek.

 

Wat gebeurt er in een belevingsonderzoek?

Een belevingsonderzoek bij kinderen of jongeren gaat op een speelse, zachte, indirecte manier de verschillende gedachten en gevoelens van het kind of de jongere in kaart brengen.

Het kind of de jongere wordt uitgenodigd om mee te werken aan verschillende projectieve opdrachten. Daarnaast wordt hun gedrag en verwoording geobserveerd door de onderzoeker.  Op die manier gaat de onderzoeker samen met het kind of de jongere opzoek naar onderliggende wensen, noden, gevoelens, fantasieën, spanningen en verlangens die een beter beeld geven van het welbevinden en het individueel functioneren.

Parallel worden beide ouders, samen of apart, uitgenodigd voor oudergesprekken met de onderzoeker. Zij worden bevraagd rond de verschillende familiedynamieken en verschaffen op die manier een beter inzicht aan de onderzoeker over het gezinssysteem waarbinnen het kind of de jongere zal moeten functioneren. Ook incidenten uit het verleden kunnen hierbij aan bod komen indien deze de onderlinge verhoudingen bemoeilijken (vb. interfamiliaal geweld). Verder krijgen beide ouders de kans om hun bezorgdheden en wensen te uiten in functie van het kind.

 

Meerwaarde van een vrijwillig belevingsonderzoek

Concreet verschaft een belevingsonderzoek de verschillende individuen binnen het gescheiden gezin informatie en inzichten waarmee ze het betrokken kind of jongere beter kunnen beschermen en ondersteunen in de bemoeilijkte context.

 

Praktisch

Afhankelijk van hun onderlinge verstandhouding worden beide ouder samen of apart uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek is een praktisch georiënteerd gesprek waarbij beide ouders uitleg krijgen over het verloop van het onderzoek. Daarnaast wordt de kostprijs en de praktische haalbaarheid van alle afspraken bekeken. Wanneer beide ouders zich schriftelijk akkoord verklaren, worden de verschillende afspraken van het onderzoek ingeboekt.

Vervolgens wordt een kennismakingsgesprek met het kind voorzien. Hij of zij krijgt hierbij de kans om zijn of haar noden, wensen en bezorgdheden te uiten. Ook het algemeen functioneren van het kind wordt al een eerste maal gescreend. Er wordt actief gewerkt aan een veilige, neutrale omgeving waardoor het kind zich op zijn gemak voelt bij de onderzoeker.

Daarna krijgen beide ouders de uitnodiging voor een individueel gesprek met de onderzoeker. Tijdens deze gesprekken verschaft de onderzoeker informatie over gezinsdynamieken, loyaliteitsconflicten en de mogelijkheden tot stabilisatie in een gescheiden gezin. Ook krijgen beide ouders de mogelijkheid persoonlijke thema’s aan te brengen waartegen hij of zij vastloopt.

Na alle verkennende en informatieve gesprekken wordt het effectieve kindonderzoek doorlopen. Afhankelijkheid van de leeftijd en vlotheid van het kind of de jongere wordt er hierin gewerkt met verschillende projectieve oefeningen, vragenlijsten, enz. Op die manier is het de bedoeling moeilijkheden objectief te meten of te verkennen.

Afsluitend worden beide ouders samen uitgenodigd voor een synthesegesprek. Hierbij komen alle belangrijke thema’s en resultaten uit het kindonderzoek aan bod. De ouders krijgen informatie hoe ze zichzelf en hun kind maximaal kunnen ondersteunen. Indien dit nodig is, kan het gezin doorverwezen worden naar diensten die hun leerproces verder kunnen ondersteunen. Beide ouders krijgen ook een schriftelijk verslag toegestuurd waarin alle resultaten en adviezen staan opgelijst zodat ze hierop kunnen terugvallen.

Ik wil een afspraak maken