Gesprekstherapie bij oudere kinderen

Wanneer kinderen voldoende taalvaardig worden om moeilijkheden binnen hun interne leefwereld, hun problematische gedachten, bezorgdheden of onvervulde wensen verbaal te uiten, is het aangeraden om hen hiervoor de ruimte te geven binnen de therapeutische gesprekstherapie.

Mogelijke aanmeldingsvragen

Er zijn talrijke instromingsmogelijkheden voor gesprekstherapie: verstoorde hechting, depressieve gevoelens, angstproblematieken, misbruik, pesten, problemen met zelfbeeld, woede-uitbarstingen, complexe familiesituaties, identiteitsproblemen, enz.

 

Verloop

Gesprekstherapie toegespitst op kinderen of jongeren start vanuit de interne leefwereld van het kind of de jongere. Samen met de therapeut wordt er een inventaris gemaakt van zaken die moeilijk lopen en waar het kind of de jongere hulp in kan gebruiken. Vervolgens worden er doelstellingen opgesteld waarnaar ze samen met de therapeut zullen werken. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de behoefte, veerkracht en draagkracht van het kind of de jongere.

 

Praktisch

In de eerste sessie wordt één of beide ouders uitgenodigd om overleg te plegen rond de problematieken van het kind of de jongere. Enkel wanneer de jongere al een meer mature leeftijd heeft, wordt hij of zij uitgenodigd in dit eerste verkennend gesprek. Vervolgens worden er verschillende contactmomenten ingeboekt met het kind of de jongere. Hierbij wordt er gewerkt naar concrete doelen. Indien het kind of de jongere hier vragende partij voor is, worden de ouders betrokken. Dit houdt in dat de therapeut korte feedbackmomenten voorziet omtrent de vooruitgang van het kind of de jongere met de ouders.

Ik wil een afspraak maken