Aanmelding

Wanneer contactname tussen kinderen, ouders en/of grootouders niet langer mogelijk of wenselijk is in de eigen context (thuis) kunnen de verschillende betrokken partijen beroep doen op een neutrale context om het contact te initiëren. Deze werking biedt een veilige, ondersteunende, onafhankelijke setting waarin er gewerkt wordt aan kwalitatief contactherstel.

Wanneer is professioneel contactherstel zinvol?

Situaties die de nood aan een neutraal contactherstel nodig maken zijn onder andere vechtscheidingen, gezinnen met interfamiliaal geweld, gezinnen waarin ouderverstoting voorkomt of andere moeilijke, complexe gezinsdynamieken.

Het contact tussen de verschillende leden van de (uiteengevallen) gezinsunit is hierbij dermate verstoord dat de betrokken kinderen niet langer de mogelijkheid krijgen om op een neutrale, veilige manier contact te hebben met beide ouders. Ze worden door hun nieuwe situatie, al dan niet bewust, gedwongen om partij te kiezen voor één van de ouders. Dit gaat in tegen de natuurlijke instelling van een kind waardoor het gaat lijden onder loyaliteitsconflicten. Zo’n conflict kan op termijn onnodige spanningen veroorzaken bij het kind of de jongere dat kan leiden tot ernstige emotionele problematieken.

 

Doel van professioneel contactherstel

De uiteindelijke bedoeling van professioneel contactherstel is opnieuw constructief in dialoog gaan met de verschillende leden van het voormalige gezin. Interpersoonlijke spanningen worden ontmanteld waardoor het betrokken kind of de jongere weer de ruimte krijgt om zich loyaal op te stellen naar beide ouders.

Dit binnen een professionele setting aanpakken, zorgt er bovendien voor dat de verschillende leden van het gezin ondersteund worden in hun contactname met de andere. De betrokken coach werkt hieraan mee door objectieve informatie te geven rond loyaliteitsconflicten, specifieke oefeningen of aanknopingspunten te voorzien die contactname gemakkelijker maken en ruimte te geven om achteraf te ventileren over de moeilijkheden die nog aanwezig waren binnen het contact zodat deze in de toekomst aangepakt kunnen worden.

 

Praktisch

Om aan het traject van contactherstel te starten worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk opstartgesprek. Hierin worden beide ouders uitleg verschaft over de bedoeling en het verloop van een contactherstel. Beiden krijgen ook de kans om vragen te stellen of bezorgdheden te uiten. Verder wordt de huidige gezinsdynamiek bevraagd. Moeilijkheden uit het verleden die leidden tot de breuk en moeilijkheden die heden nog aanwezig zijn krijgen hierbij voorrang.

Tijdens het effectieve contactherstel wordt er steeds volgens volgende structuur gewerkt: De zorgouder (hij of zij die het grootste deel van de zorgen van het kind op zich neemt) arriveert samen met het kind of de jongere op de neutrale locatie en het kind of de jongere wordt overgedragen aan de therapeut. Indien dit wenselijk is, kan de zorgouder van dit moment gebruik maken om kort belangrijke informatie over het kind uit te wisselen.

De zorgouder vertrekt en de bezoekouder arriveert enige tijd later zodat beide partijen elkaar niet moeten kruisen.

De therapeut initieert vervolgens het contact tussen het kind of de jongere en de bezoekouder. Hierbij kan de therapeut ofwel actief deelnemen aan het contactherstel, ofwel kan hij of zij de rol van neutrale waarnemer opnemen. Hierbij staat het welbevinden en veiligheid steeds centraal.

Na de vooraf afgesproken termijn wordt het contact weer beëindigd. Het kind of de jongere wordt opnieuw overgedragen aan de therapeut en de bezoekouder vertrekt. Indien hij of zij dit wenselijk vindt, kan de bezoekouder nog kort samenzitten met de coach om het verloop van het contact te bespreken.

Vervolgens krijgt het kind of de jongere zelf kort de mogelijkheid om te ventileren over het contact met de bezoekouder. Moeilijkheden, problemen of angsten worden hierbij beluisterd en er wordt nagedacht hoe deze bij een volgend bezoek beter aangepakt kunnen worden.

Afsluitend arriveert de zorgouder opnieuw en gaat het kind of de jongere met hem of haar opnieuw naar huis.

Ik wil een afspraak maken